• HORARI
 • Dill - Div
  8:00 - 13:00
  15:00 - 19:30

 • Passeig Palacagüina, 2 , 17401 Arbúcies (Girona)
  T: 972.86.11.62 M. 650.055.806

 • HORARI
 • Dill - Div
  8:00 - 13:00
  15:00 - 19:30

CONEIX EL TEU COTXE

BATERIA

La bateria és un acumulador d'energia la funció principal de la qual és posar en marxa el motor del vehicle. L'acumulació d'energia es realitza per mitjà d'un procés químic entre dues plaques de plom i un líquid anomenat electròlit format per aigua i àcid sulfúric.

En bateries amb manteniment és important comprovar el nivell de l'electròlit en cada un dels sis vasos, que ha d'estar un centímetre per sobre de la part més alta de les plaques. En cas contrari serà necessari afegir aigua destil·lada fins al nivell correcte. És molt important no utilitzar aigua de l'aixeta perquè conté minerals que interfereixen en les reaccions químiques i fan malbé les plaques.

No cal afegir-hi àcid perquè no s'evapora com l'aigua, sinó que roman a l'interior del vas.

La reacció química que es produeix a la bateria genera energia elèctrica i, a més, és reversible. Alimentant la bateria amb una tensió determinada s'aconsegueix recombinar els elements químics per regenerar la càrrega de la bateria. Tot aquest procés de càrrega i descàrrega origina un desgast de les plaques internes. Aquest procés s'accelera si el nivell de l'electròlit descendeix per sota del mínim, s'utilitza la bateria amb poca càrrega o es realitzen processos de càrrega molt ràpids.

El desgast de les plaques crea despreniment de material que es diposita a la part inferior del vas i origina un curtcircuit entre les plaques. Aquesta avaria es coneix amb el nom de «vas comunicat» i es detecta en aparèixer bombolles en el vas quan se sotmet la bateria a un esforç prolongat (arrencada del vehicle). El curtcircuit entre les plaques origina la descàrrega ràpida de la bateria, que pot succeir en molt pocs minuts.

Per mantenir una bateria en bon estat és necessari evitar que el nivell de l'electròlit descendeixi per sota del mínim. Realitzeu una càrrega si presenta símptomes de manca d'energia en el moment de l'arrencada del motor. Una bateria perd un 0,24 % de la seva càrrega cada dia que no es posa en marxa el vehicle.

Eviteu les càrregues ràpides i no utilitzeu intensitats superiors al 10 % de la capacitat de la bateria. Una bateria de 12 volts i 75 Ah s'haurà de carregar a una intensitat màxima de 7,5 ampers.

Un altre punt important en el manteniment de la bateria consisteix en l'estat dels borns de connexió amb la instal·lació elèctrica. Els vapors d'àcid sulfúric poden arribar fins als borns i els terminals i crear una capa de sediments que ataquen el material que els forma. Per eliminar aquesta capa de sediments es recomana utilitzar només aigua en abundància. Per prevenir aquests dipòsits de sulfat, apliqueu en els borns i terminals algun tipus de greix o vaselina. Es tindrà una precaució especial amb l'aigua que cau en el compartiment del motor perquè pot dipositar-se en algun forat i atacar la xapa del vehicle.

La unió entre els borns de la bateria i els connectors de la instal·lació elèctrica del vehicle s'ha de mantenir tan neta com sigui possible per evitar que aparegui resistència entre els borns i els connectors. Un petit valor de resistència origina una pitjor arrencada del vehicle i un descens de l'eficàcia del sistema d'enllumenat i és la causa d'errors importants en els sistemes electrònics del vehicle.

Les bateries sense manteniment no es poden obrir fàcilment perquè el procés químic no és idèntic al de les bateries amb manteniment. L'aigua necessària per al procés químic és generada amb els elements químics de les plaques. Per aquest motiu els vasos no necessiten aigua i la bateria no s'ha d'obrir.

El manteniment d'aquestes bateries es redueix a la comprovació de l'estat dels seus borns i a evitar-ne la càrrega ràpida.

En cas de no utilitzar el vehicle durant un llarg període de temps es recomana desmuntar la bateria i realitzar càrregues periòdiques (una cada mes) per evitar que es descarregui completament. Una descàrrega completa de la bateria origina un deteriorament ràpid de les plaques i redueix la seva vida útil.